การสืบสานพระปณิธาน๒๕๒๗ - ๒๕๕๑

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพระปณิธานอันมุ่งมั่นตลอดพระชนม์ชีพ ในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเหล่าพสกนิกร พระปณิธานนี้สืบเนื่องมาตั้งแต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งได้ทรงอุปถัมภ์มูลนิธิและองค์กรต่างๆและทรงก่อตั้งทุนการกุศลสมเด็จย่า เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมในแขนงต่างๆ

หลังจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคต ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมกลวงฯ ได้ทรงรับสืบสานงานของทุนการกุศลสมเด็จย่า และทรงสนับสนุนองค์กรในพระอุปถัมภ์เหล่านั้นต่อไป พร้อมกับทรงก่อตั้งทุนการกุศล กว. และมูลนิธิอีกลายแห่ง ตลอดจนทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิและองค์กรในแขนงต่างๆเพิ่มเติม เพื่อขยายความช่วยเหลืิอพสกนิกรได้มากขึ้นในหลายสาขารวมทั้งสิ้น ๖๓ หน่วยงาน

เมื่อสิ้นแล้วทั้งสองพระองค์ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และกรรมการทุนการกุศลสมเด็จย่าและทุนการกุศล กว. จึงได้สืบสานพระปณิธานต่อไป

ด้านการศึกษาและวิชาการ
ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์องค์กร มูลนิธิหลายแห่ง หนึ่งในหน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้แก่ “มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” (สอวน.) เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยแสดงความสามารถด้านวิชาการในเวทีแข่งขันวิชาการะดับโลก ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศติดต่อกันยาวนานหลายปี ตั้งแต่ปีแรกที่มีการส่งเสริมในปี พ.ศ.๒๕๓๒ จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาด้านวิชาการ ตลอดจนสื่อและวิธีการสอนภาษาฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐

ด้านสังคมและสาธารณประโยชน์
ทรงตระหนักถึงปัญหาด้านสังคมและผู้ด้อยโอกาสของเด็กและเยาวชน เมื่อได้ทรงเสด็จเยี่ยมชุมชนแออัดหลายแห่งในกรุงเทพมหานครเป็นการส่วนพระองค์ ได้ทรงรับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมให้อยู่ในพระอุปถัมภ์ มีผลให้มีโครงการพัฒนาเกี่ยวกับเด็กเพิ่มขึ้นอีกหลายโครงการ รวมถึงทรงเป็นองค์อุปถัมภ์องค์กรด้านสังคม ได้แก่มูลนิธิส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและเยาวชน มูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือ มูลนิธิชีวิตวัฒนา มูลนิธิโลกสีเขียว ฯลฯ เป็นต้น

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ทรงเป็นองค์ประธานของมูลนิธิต่างๆ ตั้งแต่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) มูลนิธิขาเทียบในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อจัดทำขาเทียบแก่ผู้พิการขา ผู้ยากไร้ในชนบทโดยไม่คิดมูลค่า กองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิถันยรักษ์ และ อีกหลายมูลนิธิ นอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย และยังทรงรับมูลนิธิและกองทุนการกุศลต่างๆด้านสาธารณสุขไว้ในพระอุปถัมภ์อีกหลายรายการ

ด้านการศาสนา
ทรงส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาในหลายแขนง ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์การประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบับสากล อักษรโรมัน ฉบับแรกของโลก ทรงสนับสนุนการแปลและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกสากล เพื่อพระราชทานแด่นานาประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้น และยังทรงอุปถัมภ์ศาสนสถานหลายแห่ง เช่น วัดทับไทร วัดธาตุทอง วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์(อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น

ด้านศิลปวัฒนธรรม
ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง โดยทรงก่อตั้งทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิก และยังเป็นองค์อุปถัมภ์วงซิมโฟนีออเคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนทรงสนับสนุนนาฎศิลป์ ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธ นาฎยศาลา หุ่นละครเล็กฯ และได้พระราชทานชื่อโรงละครโจหลุยส์ว่า นาฎยศาลา หุ่นละครเล็ก ที่สร่งชื่อเสียงในระดับโลกให้ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ด้านการต่างประเทศ
ทรงเสด็จเยือนต่างประเทศทั้งตามคำกราบทูลเชิญเสด็จอย่างเป็นทางการและเสด็จเยือนเป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ รวมทั้งยังเป็นโอกาสที่ทรงแนะนำให้ชาวไทยรู้จักประเทศที่เสด็จเยือนในแง่มุมต่างๆ อย่างถ่องแท้ด้วย โดยการศึกษาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมและด้านต่างๆของประเทศที่จะทรงเสด็จเยือนล่วงหน้า โดยคณะผู้ติดตามเสด็จต้องประชุมร่วมกันก่อนการเดินทางเพื่อักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศที่จะเสด็จเยือน รวมถึงเรื่องข่าวสารเสด็จเยือนต่างประเทศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ทรงให้ข้อมูลด้านต่างๆตลอดจนความรู้ในแง่มุมต่างๆแก่คณะผู้จัดทำ อีกทั้งทรงตรวจแก้ เพิ่มเติมบทโทรทัศน์ให้สมบูรณ์ก่อนออกอากาศทุกครั้ง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ชมมากที่สุด