ผ้าปักฝีพระหัตถ์ของส่วนพระองค์

ผ้าปักฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์