แสงหนึ่งThe Spectrum

แสงหนึ่งคือรุ้งงาม เป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชันษา 84 ปี โดยนิทรรศการนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ โดยสะท้อนภาพลักษณ์อันโดดเด่น เสมือนเป็นแสงทอเป็นรุ้งเจ็ดสี นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำหนังสือและเพลงประกอบนิทรรศการนี้อีกด้วย

ความเป็นมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ได้จัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติขึ้น โดยเริ่มจัดแสดงเป็นครั้งแรก ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้า ระหว่างวันที่ 4-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 มีนายกวี พูลทวีเกียรติ์ เป็นผู้ควบคุมการผลิตของนิทรรศการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้เยาวชนได้เห็นถึงพระกรณียกิจของพระองค์แล้ว เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อส่วนรวม

การจัดแสดง
นิทรรศการนี้นำเสนอภายใต้แนวคิด “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” หรือ The Spectrum ซึ่งนำเสนอเรื่องราวพระประวัติ พระกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และสะท้อนภาพลักษณ์อันโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ อาทิ ความสง่างาม นุ่มนวล อ่อนโยน ความเรียบง่าย และเป็นธรรมชาติ ภายในบริเวณนิทรรศการได้อัญเชิญพระฉายาลักษณ์มาจัดแสดง ซึ่งล้วนเป็นพระฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยาก เพราะส่วนใหญ่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน นอกจากนี้ ยังมีการนำของใช้ส่วนพระองค์ เช่น พระเก้าอี้ดนตรี ไปรษณีย์บัตรจากสมเด็จพระอนุชาธิราชทั้งสองพระองค์ รวมถึงการใช้เทคนิคสื่อผสมต่างๆ ในการนำเสนอเรื่องราวพระประวัติ พระกรณียกิจอันงดงาม และความเรียบง่าย โดยผู้เข้าชมจะได้สัมผัสรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ ในระบบมัลติมีเดีย ทั้งภาพ เสียง ดนตรี ซึ่งถือเป็นนิทรรศการในรูปแบบที่ทันสมัย

นิทรรศการในส่วนภูมิภาค
หลังจากการจัดแสดงในกรุงเทพมหานคร นิทรรศการนี้ได้หมุนเวียนไปจัดแสดงในมหาวิทยาลัย ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ได้แก่
วันที่ 21 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 19 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 6 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 15 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ณ อาคารศูนย์นิทรรศการวิศวทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่ 2 – 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 4 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หนังสือประกอบนิทรรศการ
“แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” เป็นหนังสือ 2 เล่ม (บรรจุกล่อง)และ มี CD-ROM 1 แผ่นบรรจุมาด้วย ปกอ่อน หนังสือนี้เป็นหนังสือที่จัดทำ เนื่องในการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2550 เพื่อถ่ายทอดความหมายอันหลากหลายลึกซึ้ง ในฐานะเจ้านายชั้นสูงผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อประเทศ และประชาชนชาวไทยทั้งชาติมาอย่างต่อเนื่อง

หนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่งที่ดำเนินเรื่องด้วยพระฉายาลักษณ์ของ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่หายาก มีความงดงามและบอกเล่าความหมายอย่างครบครัน จัดทำขึ้นในรูปแบบหนังสือ 2 เล่มคู่ คือ “แสงหนึ่ง” และ “คือรุ้งงาม” ขนาด 20 x 24 ซม. พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม บรรจุภายในกล่องเดียวกัน พร้อม CD เพลงประกอบนิทรรศการฯ โดยหนังสือฝั่งซ้าย ìแสงหนึ่งî บอกเล่าถึงพระประวัติของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงฯ ในหลายมิติ ตั้งแต่ประสูติจนถึงปัจจุบัน ส่วนฝั่งขวา ìคือรุ้งงามî บอกเล่าเรื่องราวที่เป็นพระคุณลักษณะเด่น ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพระองค์ท่าน 7 ประการ

เพลงประกอบนิทรรศการ
“แสงหนึ่ง” (Spectrum) เป็นเพลงประกอบนิทรรศการนี้ ประพันธ์เนื้อร้องและทำนอง โดย บอย โกสิยพงษ์ ขับร้องโดย นภ พรชำนิ และบรรเลงเปียโนโดย โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ พระราชทานวโรกาสฉายพระรูปกับนักดนตรีทุน 19 คน ภายหลัง คอนเสิร์ตพระกรุณาธิคุณทุนดนตรีคลาสสิก แสงหนึ่งคือรุ้งงามการนี้ได้มี”คอนเสิร์ตพระกรุณาธิคุณทุนดนตรีคลาสสิก แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” โดย 19 นักเรียนทุนดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ฯ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย