จดหมายเหตุชาวบ้าน : ข่าวสมเด็จย่าสวรรคตจากหนังสือพิมพ์(ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2539)