ตราแผ่นดิน ตราราชสกุลและสกุล อักษรพระนาม และนามย่อ(ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2535)