สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯและงานศิลปะ (Prince Mahidol and Art)(ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2538)