ส่งเสด็จสมเด็จย่า ประมวลเรื่องจากหนังสือพิมพ์(ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2539)