เจ้านายเล็กๆ – ยุวกษัตริย์(ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2530)