เจ้าฟ้าทหารเรือ พ.ศ. 2454 ถึง พ.ศ. 2458(ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2535)