เวลาเป็นของมีค่า (Busy Fingers)(ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2527)