ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า (Post Card Game)(ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2538)